Raziskovalne naloge, referati v šolskem letu 2018-2019

33. državni festival turizmu pomaga lastna glava

Z raziskovalno nalogo bodo učenci sodelovali preko Turistične zveze Slovenije v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v šolskem letu 2018/19 razpisujeta državni festival turizmu pomaga lastna glava, ki bo marca/aprila 2019 na temo  kulturni spominek mojega kraja. V nalogi bo šola predstavila simbol Občine Hajdina – boga Mitra, ki vleče bika. Raziskovalna naloga se pripravi v pisni obliki (do 31. 1. 2019), učenci jo bodo javno predstavili na turistični tržnici (marec oz. april 2019). Predstavitev bo potekala s pomočjo IKT tehnologije. Sodelovalo bo 8 učencev 8. in 9. razredov. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih. Mentorja raziskovalne naloge: Rok Marinič, Iztok Milošič.

Pokrajinski muzej Maribor - Mali simpozij - Obleka v šoli

Raziskovalna naloga se izvaja na povabilo Pokrajinskega muzeja v  Mariboru  v sklopu Malega simpozija 2018 z naslovom Oblačila in kultura. Šola se bo predstavila z nalogo z naslovom Obleka v šoli. Raziskovalna naloga se pripravi v obliki referata, ki ga bodo učenci predstavili na javni prireditvi Mali simpozij 2018 v Mariboru (16.10.2018). Predstavitev bo potekala s pomočjo računalnika. Kratka predstavitev naloge bo objavljena v zborniku Male objave št. 8. Sodelovali bosta 2 učenki 9. razreda. Mentor: Iztok Milošič.

27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije

Na podlagi razpisa za organizacijo državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki gapripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS), se bomo  prijavili na 27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije z raziskovalno nalogo s področja turizma. Učenci v raziskovalni skupini bodo poleg mentoric sodelovali še z zunanjimi sodelavci. S svojo nalogo bi želeli dodati svoj prispevek k razvoju turizma, spoznati različne turistične dejavnosti in možnosti razvoja domačega kraja. Mentorici: Marija Meklav, Silva Hajšek.

Projekti v letu 2018-2019

ZDRAVA ŠOLA

Vodja projekta: Marija Meklav (1. – 9. razred)

Šola je prostor, kjer se poudarja krepitev dejavnosti, ki vplivajo na zdravje vseh udeležencev: učencev, delavcev šole in širše skupnosti. V okviru Zdrave šole se bodo letos izvajale dejavnosti na področju zdravja, zdrave prehrane, medsebojnih odnosov, nenasilne komunikacije, gibanja in duševnega zdravja.

Preventivne dejavnosti na področju:

 – zdravja (ozaveščanje pomena pravilnega umivanja rok, 1. december – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS-u – razdeljevanje rdečih  pentelj in zloženk, 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – ureditev oglasnega  panoja, predavanje),

– zdrave prehrane (16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE – ponudba zdravega zajtrka za vse učence, Tradicionalni slovenski zajtrk, 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – športni dan Športno po Hajdini),

– gibanja (pohodništvo v okviru športnih dni,  10. maj – SVETOVNI DAN GIBANJA),

– medsebojnih odnosov in nenasilne komunikacije (mediacija),

– duševnega zdravja (To sem jaz.net in Ko učenca/učitelja strese stres).

Rdeča nit za šol. leto 2017/18 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Prednostne naloge:

  1. Medvrstniško nasilje na družabnih omrežjih
  2. Obeležitev svetovnih dnevov (svetovni dan zdravja – 7.april, dan boja proti AIDS-U – 1. december)
  3. Minuta za zdravje

Zavedamo se, da s  promocijo zdravja na šoli pomagamo pri doseganju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih ciljev za učence in šolsko osebje ter na ta način vplivamo  na zdravje celotne šolske skupnosti.

 

TIM ZA ZDRAVO ŠOLO: Marija Meklav – vodja, Tatjana Lukovnjak, Branka Gaiser, Dragica Kosi, Tatjana Pačnik

SIMBIOZA

Vodja projekta: Andreja Novak (7. do 9. razred)

Projekt Simbioza temelji na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja, saj se bodo na delavnicah mladi preizkusili v vlogi učiteljev in starejše udeležence učili osnov računalništva, ki jim lahko mnogokrat olajšajo življenje v tej dobi informacijske tehnologije. Pokazali jim bodo, kako natipkati dokument, brskati po spletu in poslati e-pošto. Delavnice bodo potekale od ponedeljka do petka dopoldne. Izvedli jih bomo v oktobru 2018. Za delo ni potrebno imeti posebnega računalniškega znanja, dovolj je le nekaj dobre volje in želja pomagati sočloveku.

ČISTI ZOBJE

V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Projekt poteka z namenom preprečevati zobno gnilobo, ohraniti zdrave zobe ter razvijati zdrav odnos in odgovornost do ustnega zdravja.

Vodje so razredniki od 1. do 5. razreda.

Cilji projekta so:

  • naučiti učence, kako pravilno očistiti zobe,
  • skrbeti za zdravo prehrano,
  • spodbujati učence, da bodo redno obiskovali zobozdravnika.

Zobe bo redno pregledovala zobna asistentka, ki bo učencem svetovala, kako skrbeti za ustno higieno. Učenci bodo med seboj tudi tekmovali. Razred, kjer bo največ učencev imelo čiste zobe, bo prejel simbolično nagrado.

V tem šolskem letu bodo v projekt vključeni tudi učenci višjih razredov.

PASAVČEK

Vodja projekta Karmen Jerenko (1., 2. i n 3. razred)

V okviru projekta Pasavček bomo seznanjali otroke, starše in stare starše z vrstami sedežev, varnim in pravilnim pripenjanjem z varnostnim pasom. Spodbujali jih bomo, da bodo imeli v avtomobilu primeren varnostni sedež.

Načrtujemo sodelovanje pri akcijah, ki potekajo v okviru šole Za varno pot v šolo, in  sodelovanje z rajonskim policistom. Vsebine s prometno tematiko bodo vključene tudi v ure pouka in podaljšanega bivanja.

RASTEM S KNJIGO

Vodja projekta Silva Hajšek  (7. razred)

Nacionalni projekt Rastem s knjigo v šolskem letu 2018/19 že enaindvajseto leto poteka v osnovnih šolah po Sloveniji v organizaciji Javne agencije RS, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in Združenja splošnih knjižnic. Uradni začetek projekta je 8. september, mednarodni dan pismenosti. Ob tem poudarjamo pomen razvijanja branja in bralne pismenosti kot nadpomenke ne samo za bralno, ampak tudi za naravoslovno, matematično, likovno, glasbeno, računalniško pismenost …

Ob podpori Zavoda za šolstvo RS in sodelovanju splošnih knjižnic si zastavljamo predvsem osnovne cilje, ki jih promovira akcija – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo približati vsakemu sedmošolcu. Ob tem je poudarjeno sodelovanje s knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer bodo za sedmošolce pripravili program s predstavitvijo virtualne knjižnice COBISS, knjižničnega in informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige, knjige same ter knjižnične novosti. Sedmošolci bodo prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (Založba Miš, 2016). S tem se promovirajo domači ustvarjalci mladinskega leposlovja.

POLICIST LEON SVETUJE

Vodja Projekta: Jožica Novak (5. razred)

Varnost otrok je za družbo izjemnega pomena, zato si jo prizadevamo nenehno izboljševati. Naloga odraslih je pravočasno seznaniti otroke o možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju in pravilnem ravnanju. V slovenski policiji so v ta namen pripravili projekt oziroma delovni zvezek Policist Leon svetuje, ki je namenjen otrokom 5. razreda. Z njim želijo otroke na primeren način opozoriti na nevarnosti, jih seznaniti s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želijo spodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje. Rajonski policist enkrat mesečno obišče učence in jim na sproščen način predstavi nevarnosti v prometu, na internetu, o pirotehničnih sredstvih, pouči jih, kako ravnati ob izsiljevanju ali drugem nasilju, kako ravnati ob kraji telefona ali kolesa itd.

DRŽAVE EVROPSKE UNIJE

Vodji projekta: Tatjana Habjanič in Maja Majcen (4., 5. in 6. razred)

Turistično društvo Ptuj že od leta 2010 pripravlja in organizira predstavitev turističnega projekta »Spoznajmo države Evropske unije«. V njem poleg ostalih OŠ s širšega ptujskega področja vsa leta sodeluje tudi OŠ Hajdina.

V okviru projekta se predstavljajo vse države, članice EU, na stojnicah in s kulturnim programom. Izbrana država naše šole je  Portugalska in vsako leto je določena tematika, ki se obravnava poleg osnovnih značilnosti izbrane države. V tem šolskem letu se bodo učenci posvetili razvijanju podjetništva. Izbrali bodo podjetja na Portugalskem, ki proizvajajo zanimive izvozne produkte. Preizkusili se bodo v ustvarjanju reklamnih oglasov za izbrane proizvode.

ŠOLSKA SHEMA

Vodja projekta: Branka Gaiser (1. – 9. razred)

Ker se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se odločili sodelovati v evropskem projektu, ki poteka s finančno podporo Evropske skupnosti. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in zaščitnih snovi – vitamine in minerale, ki pomembno vplivajo na zdravje človeka. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. V letošnjem letu se je shemi sadja pridružila še shema šolskega mleka in mlečnih izdelkov.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Vodja projekta: Branka Gaiser (1. – 9. razred)

V vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji bo 16. novembra 2018  tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga pripravljamo že od vsega začetka. Učenci ta dan zajtrkujejo hrano slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Učenci bodo ta dan zajtrkovali izključno slovensko hrano, ki jo pridobimo preko dobaviteljev in slovenskih pridelovalcev.

ZLATI SONČEK IN KRPAN

Vodja projekta: Dragica Rozman (1. – 6. razred)

Ta projekta izvajamo na šoli že več let. Potekata v okviru športa, kjer učenci z opravljanjem določenih nalog ob koncu šolskega leta dobijo priznanja. Zlati sonček je namenjen učencem od 1. do 3. razreda, Krpan pa učencem od 4. do 6. razreda.

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH

Vodja projekta: Tatjana Lukovnjak (7.­- 9. razred)

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali projekt Medgeneracijsko povezovanje ob literarnih delih, s katerim želijo povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol in 3. triletja OŠ in odrasle bralce v istem kraju (isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Osrednji cilji projekta:

  • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t.i. »over –  cross«  besedila,
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, primerjava podobnih besedil … izmenjava mnenj o literaturi, primerjava osebnih izkušenj (tudi obujanje spominov) … stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.
E-TWINING

Vodja projekta: Tatjana Lukovnjak  (7.­- 9. razred)

Decembra 2017 je OŠ Hajdina navezala neformalne stike z osnovno šolo iz Irske (Powerstown Educate Together National School, Dublin). Področja sodelovanja so bila 2. svetovna vojna, holokavst in življenje Ane Frank. Neformalno sodelovanje je preraslo v projekt eTwinning, v katerega smo se prijavili aprila 2018. Namen tega programa je povezovanje šol na mednarodni ravni in izvajanje skupnih projektov. Delo poteka preko spletne učilnice TwinSpace, ki nudi veliko oblik izmenjave informacij. Preko te učilnice lahko klepetamo z učenci na drugem koncu sveta, objavljamo fotografije, pesmi in ostale datoteke. Na predlog učitelja iz Irske smo lansko leto skupaj ustvarili projekt, v katerem vsaka skupina predstavi posebnosti svoje države – hrano, turistične znamenitosti, zgodovino, glasbo. Lansko leto so se učenci lotili zbiranja gradiva, da so kar najbolje predstavili Slovenijo. Projekt se nadaljuje. V projektu sodeluje 16 učencev od 7. do 9. razreda.

TALUMOVA UGANKARSKA DOGODIVŠČINA

Vodja: Aleš Sakelšek  (9. razred)

Prvi del projekta Zabavna logika za mlade bralce bo zajel učence od 1. do 9. razreda. prejeli bodo knjige: Uganke iz dežele škratov, Uganke iz dežele palčkov in Uganke Marka Pola. V vsaki knjigi je trideset  zgodb, v vsaki zgodbi pa se na koncu skriva ugankarski izziv. Drugi del projekta Talumova ugankarska dogodivščina je namenjena le devetošolcem. Vsaka šola bo izbrala učence, ki bodo šolo zastopali na kvizu. Zmagovalci kviza bodo nagrajeni.

SKLEP O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Osnovna šola Hajdina s PE Vrtec, Spodnja Hajdina 24, 2288 Hajdina  za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenuje Primoža OBREHTA, univ. dipl. prav., zaposlenega na delovnem mestu pravnik v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, ki je dosegljiv preko elektronske pošte primoz@czpp.si in telefonske številke 08 205 96 04.

Sklep

Stran 4 od 512345