ŠOLSKA PREHRANA

JEDILNIKI ZA MALICO IN KOSILO 

Veliko pozornost posvečamo razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturnem prehranjevanju. V šolski kuhinji se pripravlja hrana za učence in zaposlene. Pripravljajo se zajtrki, malice in kosila. Zaradi zdravstvenih razlogov po dogovoru s starši pripravljamo tudi dietno hrano. Zajtrk nudimo učencem, ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in obiskujejo jutranje varstvo.

Učenci zajtrkujejo od 7.30 do 7.50 ure.  Malica poteka med glavnima odmoroma od 9.05 do 9.20 in od 10.10 do 10.30 in za 1. triado od 9.50 do 10.10. Kosilo je v času od 12. 55 do 13. 45 ure. Učencem, ki ostanejo v OPB do 16.15. ure, nudimo tudi brezplačno malico glede na “zmožnost” šolske kuhinje.

Za posamezne obroke šolske prehrane se učenci prijavijo razredniku, vodji prehrane ali v tajništvu. Če ima učenec kosilo samo občasno ali ob posameznih dnevih, na začetku meseca za cel mesec to najavijo starši v pisni obliki.

Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, lahko prehrano odjavijo za naslednji dan po telefonu na številko 02/788 12 60 v tajništvu šole. Če je odjava sporočena do 10.00 ure, velja od naslednjega dne. Za vse neodjavljene obroke se plača celotna cena obroka.

Če gre za odjavo prehrane za dalj časa ali odločitev, da otrok ne bo imel več kosila, je potrebno identifikacijsko kartico vrniti v tajništvo šole.

Cene obrokov v tem šolskem letu so:

 • ZAJTRK: 0,50 EUR,
 • MALICA: 0,80 EUR
 • KOSILO za učence od 1. do 5. razreda: 2,30 EUR,
 • KOSILO za učence od 6. do 9. razreda: 2,50 EUR.

Cena kosila se lahko med šolskim letom spremeni, če se bodo povišale nabavne cene živil. Stroške prehrane je treba poravnati do roka. V primeru nerednega plačevanja izvedemo izterjavo preko pooblaščenih služb. Starše prosimo, da redno spremljajo tudi zneske na položnicah. Reklamacije upoštevamo mesec dni po izstavitvi računa.

 

Arhiv:

Dnevi dejavnosti v šolskem letu 2018-2019

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole.

Učencem in učenkam omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih.

Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Dnevi dejavnosti so tudi plačljivi. Starši so seznanjeni s ceno pred izvedbo vsakega dneva dejavnosti kakor tudi za vse nadstandardne programe. Stroške prevoza za nekatere dneve dejavnosti pokriva tudi lokalna skupnost.

ŠPORTNI DNEVI

Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

  1. razred 2. razred 3. razred
1.

Jesenski kros, pohod, športne igre v Hajdošah

(29. september 2018)

Jesenski kros, pohod, športne igre v Hajdošah

(29. september 2018)

Jesenski kros, pohod, športne igre v Hajdošah

(29. september 2018)

2.

Pohod na Donačko goro

(oktober 2018)

Pohod na Donačko goro

(oktober 2018)

Pohod na Donačko goro

(oktober 2018)

3. Teki na 60 m in 600 m, pohod (april 2019) Teki na 60 m in 600 m, pohod (april 2019) Teki na 60 m in 600 m, pohod (april 2019)
4.

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

5. Pohod na Ptuj  (junij 2019) Pohod – v taboru (junij 2019) Pohod – v taboru (maj 2019)

 

 

4. razred 5. razred 6. razred
1.

Jesenski kros, pohod, športne igre v Hajdošah

(29. september 2018)

Pohod – v šoli v naravi

(5. september 2018)

Kros, športne igre

(29. september 2018)

2.

Pohod na Donačko goro

(oktober 2018)

Jesenski kros, pohod, športne igre v Hajdošah (29. september 2018)

Pohod na Boč

(oktober 2018)

3. Teki na 60 m in 600 m, pohod (april 2019)

Kolesarski poligon

(oktober 2018)

Smučanje – v šoli v naravi (februar 2019)
4.

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Teki na 60 m in 600 m, športne igre (april 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

5. Otroška varnostna olimpijada (9. maj 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Plavanje, testiranje plavanja

(junij 2019)

 

 

7. razred 8. razred 9. razred
1.

Kros, športne igre

(29. september 2018)

Kros, športne igre

(29. september 2018)

Kros, športne igre

(29. september 2018)

2.

Pohod na Boč

(oktober 2018)

Pohod na Boč

(oktober 2018)

Pohod na Boč

(oktober 2018)

3. Drsanje – drsališče Maribor, smučanje (februar  2019) Drsanje – drsališče Maribor, smučanje (februar  2019) Drsanje – drsališče Maribor, smučanje (februar  2019)
4.

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

Športno na Hajdini

(11. maj 2019)

5.

Plavanje

(junij 2019)

Plavanje

(junij 2019)

Plavanje (junij 2019)

Tim za organizacijo in izvedbo športnih dnevov od 6. do 9. razreda:

Tatjana Pačnik – vodja, Kristina Žuran, Branka Gaiser, Rok Marinič, Aleš Sakelšek.

KULTURNI DNEVI

Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

  1. razred 2. razred 3. razred
1. 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018)
2.

Gledališka predstava

(19. december 2018)

Gledališka predstava

(19. december 2018)

Gledališka predstava

(19. december 2018)

3. Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019)
4.

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

 

 

 

4. razred 5. razred 6. razred
1. 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018)
2. Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019)
3.

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

 

 

 

7. razred 8. razred 9. razred
1. 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018) 210 let javnega šolstva na Hajdini  (23. oktober 2018)
2. Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019) Pustovanje (5. marec 2019)
3.

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Zaključna prireditev s proslavo

(20. junij 2019)

Valeta

(14. junij 2019)

 Tim za organizacijo in izvedbo kulturnih dnevov od 6. do 9. razreda:

Tatjana Lukovnjak– vodja, Irena Vesenjak, Silva Hajšek, Anja Medved, Marija Meklav.

NARAVOSLOVNI DNEVI

Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

1. razred 2. razred 3. razred
1.

Obisk botaničnega vrta v Pivoli

(26. september 2018)

Obisk botaničnega vrta v Pivoli

(26. september 2018)

Obisk botaničnega vrta v Pivoli

(26. september 2018)

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018)
3. Zaključna ekskurzija Sikalozoo (junij 2019) Zaključna ekskurzija v Rogatec (ogled dvorca Strmol), Rogaška Slatina  (junij 2019) Hermanov brlog v Celju (junij 2019)

 

4. razred 5. razred 6. razred
1.

Obisk botaničnega vrta v Pivoli

(26. september 2018)

Pomorski muzej, Muzej školjk in polžev v Piranu, vožnja z ladjo

(6. september 2018)

Učni poligon za samooskrbo (26. september 2018)
2. Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018)
3. Zaključna ekskurzija v Logarsko dolino, obisk jame Pekel  (junij 2019) Zaključna ekskurzija v Škocjanske jame  (junij 2019) Zaključna ekskurzija v Prekmurje  ( junij 2019)

 

7. razred 8. razred 9. razred
1. Učni poligon za samooskrbo (26. september 2018) Učni poligon za samooskrbo (26. september 2018) Učni poligon za samooskrbo (26. september 2018)
2. Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018) Tradicionalni slovenski zajtrk (16. november 2018)
3. Zaključna ekskurzija na Koroško ( junij 2019) Zaključna ekskurzija na Gorenjsko ( junij 2019) Zaključna ekskurzija na Primorsko ( junij 2019)

Tim za organizacijo in izvedbo naravoslovnih dnevov od 6. do 9. razreda:

Mateja Draškovič – vodja, Irena Mušič Goznik, Iztok Milošič, Urška Medved.

TEHNIŠKI DNEVI

Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

1. razred 2. razred 3. razred
1. Izdelki za bazar (november 2018) Izdelki za bazar (november 2018) Izdelki za bazar (november 2018)
2. Rokodelske učne delavnice (april 2019) Rokodelske učne delavnice (april 2019) Rokodelske učne delavnice (april 2019)
3. Darila za mame (marec 2019) Darila za mame (marec 2019) Darila za mame (marec 2019)

 

4. razred 5. razred 6. razred
1. Izdelki za bazar (november 2018) Izdelki za bazar (november 2018) Izdelki za novoletni bazar (november 2018)
2. Rokodelske učne delavnice (april 2019) Tehnični izdelek (november 2019) Ptice (19. december 2019)
3. Darila za mame (marec 2019) Obisk tekstilne tovarne  in muzeja v Majšperku  (maj 2019)

Izdelovanje pustnih mask

(2. februar 2019)

4. Tehnični izdelek (april 2019) Tehnični izdelek (maj 2019) Izdelek iz lesa (maj 2019)

 

7. razred 8. razred 9. razred
1. Izdelki za novoletni bazar (november 2018) Izdelki za novoletni bazar (november 2018) Izdelki za novoletni bazar, (november 2018)
2. Ptice (19. december 2019) Ptice (19. december 2019) Karierna orientacija – obisk SŠC Ptuj (19. december 2019)
3.

Izdelovanje pustnih mask

(2. februar 2019)

Izdelovanje pustnih mask

(2. februar 2019)

Izdelovanje pustnih mask

(2. februar 2019)

4. Celice, zvok, svetloba – poskusi (maj 2019) Astronomija (maj 2019) Izdelovanje poliedrov (maj 2019)

Tim za organizacijo in izvedbo tehniških dnevov od 6. do 9. razreda:

Damjan Kobale – vodja, Silva Hajšek, Andreja Novak, Romana Kiseljak, Aleš Sakelšek.

Šolski zvonec, pouk, odmori

UČNE URE, ODMORI (ŠOLSKI ZVONEC)
URA ČAS
615 – 815 JUTRANJE VARSTVO
0. 730 – 815
     815 – 820 ODMOR
1.              820 – 905
  905 – 925 MALICA 4. –  6. r., ODMOR
2. 925 – 1010
  950 – 1010 MALICA 1. , 2. in 3. r.
1010 – 1030 MALICA 7. – 9. r., ODMOR
3. 1030 – 1115
  1115 – 1120 ODMOR
4. 1120 – 1205
  1205 – 1210 ODMOR
5. 1210 – 1255
1255 1315/1255 1300 ODMOR ZA KOSILO ZA UČENCE,  KI PO 5. URI KONČAJO POUK, ODMOR
1315 – 1345 KOSILO ZA UČENCE 1. IN 2. RAZREDA, KI SO V OPB
6. 1300–1345/1315–1400
  1345 – 1405/1400 1405 ODMOR ZA KOSILO ZA UČENCE, KI PO 6. URI KONČAJO POUK ALI NADALJUJEJO S 7. URO, ODMOR
7. 1405 – 1450
  1450  – 14 55 ODMOR
8. 1455  – 15 40

Preglednica 23: Učne ure, odmori

 

Opomba: Učenci od 4. do 9. razreda, ki imajo 6. uro pouk, pričnejo  kosilo ob 13.45 uri. 6. ura se za njih prične ob 13. uri.

PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
ČAS TRAJANJA
Jutranje varstvo   6.15 – 8.15
Jutranje varstvo vozačev   7.15 – 8.15
Podaljšano bivanje

12.05 – 16.15                1. URA 12.05 – 12.55

2. URA 12.55 – 13.45

3. URA 13.45 – 14.35

4. URA 14.35 – 15.25

5. URA 15.25 – 16.15

Šolske prireditve in dogodki 2018-2019

Seznam šolskih prireditev in dogodkov
Prireditve Čas Zadolženi
Prvi šolski dan – sprejem učencev in prvošolcev 3. september 2018 Dragica R., Karmen J., Maja M.
Teden otroka (tema letošnjega tedna otroka: Prosti čas) – sprejem prvošolcev v šolsko skupnost) 1. do 7. oktober 2018

Dragica K.,Karmen J., Maja M.

Tanja H., Tatjana L., Urška M.

COODE WEEK – teden programiranja 6. do 21. oktober 2018 Andreja Novak
Obisk OŠ Side Košutić Radoboj 15. in 16. oktober 2018 Irena Vo., Rok M., Iztok M.
Simbioza 15. – 19. oktober 2018 Andreja N., Urška M., Mateja D., Rok M.
Svetovni dan hrane 16. oktober 2018 Branka G., Marija M., Karmen J.
Predstavitev monografije 22. oktober 2018 Silva H., Tatjana L.

Dan šole

 

23. oktober 2018 Iztok M., Metka K., Jožica N., Marija M., Irena Ve., Romana K., Tatjana L., Tatjana P., Anja M.
Peš v šolo 25. oktober 2018 Bojana M.
Komemoracija ob dnevu mrtvih 26. oktober 2018 Branka G., Marija M., Silva H.
Evakuacijska vaja oktober 2018 vsi zaposleni
Tradicionalni slovenski zajtrk 16. november 2018 Branka G., Dragica Kosi., Karmen J., Mateja D.
Dobrodelni bazar 30. november 2018 vsi učitelji; koordinatorja Rok M., Jožica N., Dragica K., Bojana M., Mojca O., Damjan K., Marija M., Urška M.
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 21. december 2018

Karmen J., Tatjana H.,

Iztok M., Marija M.

Teden pisanja z roko

21. do 25. januar 2019

 

Andreja Novak
Proslava ob kulturnem prazniku 7. februar 2019

Marija M., Dragica R., Dragica K.

Silva H., Irena Ve., Tatjana L.

Pustovanje 5. marec 2019

Nataša Š., Mojca O.

Damjan K., Romana K.

Srečanje nadarjenih na OŠ Kidričevo marec 2019 Irena Vo., Anja M., Tatjana L., Metka K., Jožica N., Andreja N.
Proslava ob materinskem dnevu 12. marec 2018 Mojca P., Jožica N., Karmen J., Marija M.
Prihod učencev z OŠ Side Košutić iz Radoboja (5. razred) 12. april 2019 Nataša Š., Bojana M.
Zaključek bralne značke za tiste, ki so osvojili BZ (1.- 5. razred) 23. april 2019 Tatjana H., Mojca O.
Športno na Hajdini 11. maj 2019 Tatjana P.,  Rok M., Bojana M.
Sprejem prvošolcev 28. maj 2019 Dragica R., Tatjana H., Mojca O.
Valeta 14. junij 2019 Tatjana L., Urška M.
Zaključna  šolska prireditev, proslava ob dnevu državnosti 20. junij 2019 Maja M., Bojana Mlakar, Tatjana H., Romana K., Iztok M.
Seznam prireditev in dogodkov, na katerih bo šola sodelovala
Prireditve Čas Zadolženi
Male sive celice 19. september 2018 Iztok M.
Spominska svečanost v Doleni v okviru Zveze borcev za vrednote NOB 27. september 2018 Silva H., Marija M.
Nastop za starejše občane občine Hajdina  oktober 2018 Mojca P., Dragica R.,  Jožica N., Nataša Š., Marija M.
Mali simpozij Oblačila in kultura – Obleka v šoli – predstavitev referata v Pokrajinskem muzeju Maribor 16. oktober 2018 Iztok M.
Proslava ob občinskem prazniku 9. november 2018 Maja M., Silva H., Dragica R., Karmen J., Jožica N., Irena Ve.
Proslava ob kulturnem prazniku 7. februar 2019 Silva H., Marija M., Tatjana L., Nataša Š.
Medobčinsko zasedanje otroškega parlamenta februar 2019 Dragica K.
Prireditev ob razglasitvi športnika leta Občine Hajdina marec 2019 Tatjana P., Rok M.
Turizmu pomaga lastna glava – predstavitev raziskovalne naloge marec 2019 Iztok M., Rok M.
Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije – predstavitev raziskovalne naloge marec 2019 Marija M., Silva H.
Revija pevskih zborov marec 2019 Marija M.
Predstavitev Portugalske na prireditvi Države Evropske unije 11. maj 2019 Tanja H., Maja M.
Otroška varnostna olimpijada maj 2019 Nataša Š., Bojana M.
Medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu? maj 2019 Rok M.
Zborovski BUM 24. junij 2019 Marija M., Tatjana P.

 

Raziskovalne naloge, referati v šolskem letu 2018-2019

33. državni festival turizmu pomaga lastna glava

Z raziskovalno nalogo bodo učenci sodelovali preko Turistične zveze Slovenije v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v šolskem letu 2018/19 razpisujeta državni festival turizmu pomaga lastna glava, ki bo marca/aprila 2019 na temo  kulturni spominek mojega kraja. V nalogi bo šola predstavila simbol Občine Hajdina – boga Mitra, ki vleče bika. Raziskovalna naloga se pripravi v pisni obliki (do 31. 1. 2019), učenci jo bodo javno predstavili na turistični tržnici (marec oz. april 2019). Predstavitev bo potekala s pomočjo IKT tehnologije. Sodelovalo bo 8 učencev 8. in 9. razredov. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih. Mentorja raziskovalne naloge: Rok Marinič, Iztok Milošič.

Pokrajinski muzej Maribor - Mali simpozij - Obleka v šoli

Raziskovalna naloga se izvaja na povabilo Pokrajinskega muzeja v  Mariboru  v sklopu Malega simpozija 2018 z naslovom Oblačila in kultura. Šola se bo predstavila z nalogo z naslovom Obleka v šoli. Raziskovalna naloga se pripravi v obliki referata, ki ga bodo učenci predstavili na javni prireditvi Mali simpozij 2018 v Mariboru (16.10.2018). Predstavitev bo potekala s pomočjo računalnika. Kratka predstavitev naloge bo objavljena v zborniku Male objave št. 8. Sodelovali bosta 2 učenki 9. razreda. Mentor: Iztok Milošič.

27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije

Na podlagi razpisa za organizacijo državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki gapripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS), se bomo  prijavili na 27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije z raziskovalno nalogo s področja turizma. Učenci v raziskovalni skupini bodo poleg mentoric sodelovali še z zunanjimi sodelavci. S svojo nalogo bi želeli dodati svoj prispevek k razvoju turizma, spoznati različne turistične dejavnosti in možnosti razvoja domačega kraja. Mentorici: Marija Meklav, Silva Hajšek.

Projekti v letu 2018-2019

ZDRAVA ŠOLA

Vodja projekta: Marija Meklav (1. – 9. razred)

Šola je prostor, kjer se poudarja krepitev dejavnosti, ki vplivajo na zdravje vseh udeležencev: učencev, delavcev šole in širše skupnosti. V okviru Zdrave šole se bodo letos izvajale dejavnosti na področju zdravja, zdrave prehrane, medsebojnih odnosov, nenasilne komunikacije, gibanja in duševnega zdravja.

Preventivne dejavnosti na področju:

 – zdravja (ozaveščanje pomena pravilnega umivanja rok, 1. december – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS-u – razdeljevanje rdečih  pentelj in zloženk, 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – ureditev oglasnega  panoja, predavanje),

– zdrave prehrane (16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE – ponudba zdravega zajtrka za vse učence, Tradicionalni slovenski zajtrk, 7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA – športni dan Športno po Hajdini),

– gibanja (pohodništvo v okviru športnih dni,  10. maj – SVETOVNI DAN GIBANJA),

– medsebojnih odnosov in nenasilne komunikacije (mediacija),

– duševnega zdravja (To sem jaz.net in Ko učenca/učitelja strese stres).

Rdeča nit za šol. leto 2017/18 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Prednostne naloge:

 1. Medvrstniško nasilje na družabnih omrežjih
 2. Obeležitev svetovnih dnevov (svetovni dan zdravja – 7.april, dan boja proti AIDS-U – 1. december)
 3. Minuta za zdravje

Zavedamo se, da s  promocijo zdravja na šoli pomagamo pri doseganju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih ciljev za učence in šolsko osebje ter na ta način vplivamo  na zdravje celotne šolske skupnosti.

 

TIM ZA ZDRAVO ŠOLO: Marija Meklav – vodja, Tatjana Lukovnjak, Branka Gaiser, Dragica Kosi, Tatjana Pačnik

SIMBIOZA

Vodja projekta: Andreja Novak (7. do 9. razred)

Projekt Simbioza temelji na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja, saj se bodo na delavnicah mladi preizkusili v vlogi učiteljev in starejše udeležence učili osnov računalništva, ki jim lahko mnogokrat olajšajo življenje v tej dobi informacijske tehnologije. Pokazali jim bodo, kako natipkati dokument, brskati po spletu in poslati e-pošto. Delavnice bodo potekale od ponedeljka do petka dopoldne. Izvedli jih bomo v oktobru 2018. Za delo ni potrebno imeti posebnega računalniškega znanja, dovolj je le nekaj dobre volje in želja pomagati sočloveku.

ČISTI ZOBJE

V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Projekt poteka z namenom preprečevati zobno gnilobo, ohraniti zdrave zobe ter razvijati zdrav odnos in odgovornost do ustnega zdravja.

Vodje so razredniki od 1. do 5. razreda.

Cilji projekta so:

 • naučiti učence, kako pravilno očistiti zobe,
 • skrbeti za zdravo prehrano,
 • spodbujati učence, da bodo redno obiskovali zobozdravnika.

Zobe bo redno pregledovala zobna asistentka, ki bo učencem svetovala, kako skrbeti za ustno higieno. Učenci bodo med seboj tudi tekmovali. Razred, kjer bo največ učencev imelo čiste zobe, bo prejel simbolično nagrado.

V tem šolskem letu bodo v projekt vključeni tudi učenci višjih razredov.

PASAVČEK

Vodja projekta Karmen Jerenko (1., 2. i n 3. razred)

V okviru projekta Pasavček bomo seznanjali otroke, starše in stare starše z vrstami sedežev, varnim in pravilnim pripenjanjem z varnostnim pasom. Spodbujali jih bomo, da bodo imeli v avtomobilu primeren varnostni sedež.

Načrtujemo sodelovanje pri akcijah, ki potekajo v okviru šole Za varno pot v šolo, in  sodelovanje z rajonskim policistom. Vsebine s prometno tematiko bodo vključene tudi v ure pouka in podaljšanega bivanja.

RASTEM S KNJIGO

Vodja projekta Silva Hajšek  (7. razred)

Nacionalni projekt Rastem s knjigo v šolskem letu 2018/19 že enaindvajseto leto poteka v osnovnih šolah po Sloveniji v organizaciji Javne agencije RS, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS in Združenja splošnih knjižnic. Uradni začetek projekta je 8. september, mednarodni dan pismenosti. Ob tem poudarjamo pomen razvijanja branja in bralne pismenosti kot nadpomenke ne samo za bralno, ampak tudi za naravoslovno, matematično, likovno, glasbeno, računalniško pismenost …

Ob podpori Zavoda za šolstvo RS in sodelovanju splošnih knjižnic si zastavljamo predvsem osnovne cilje, ki jih promovira akcija – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo približati vsakemu sedmošolcu. Ob tem je poudarjeno sodelovanje s knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer bodo za sedmošolce pripravili program s predstavitvijo virtualne knjižnice COBISS, knjižničnega in informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige, knjige same ter knjižnične novosti. Sedmošolci bodo prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (Založba Miš, 2016). S tem se promovirajo domači ustvarjalci mladinskega leposlovja.

POLICIST LEON SVETUJE

Vodja Projekta: Jožica Novak (5. razred)

Varnost otrok je za družbo izjemnega pomena, zato si jo prizadevamo nenehno izboljševati. Naloga odraslih je pravočasno seznaniti otroke o možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju in pravilnem ravnanju. V slovenski policiji so v ta namen pripravili projekt oziroma delovni zvezek Policist Leon svetuje, ki je namenjen otrokom 5. razreda. Z njim želijo otroke na primeren način opozoriti na nevarnosti, jih seznaniti s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želijo spodbuditi k pravilnemu obnašanju tako v prometu kot tudi drugje. Rajonski policist enkrat mesečno obišče učence in jim na sproščen način predstavi nevarnosti v prometu, na internetu, o pirotehničnih sredstvih, pouči jih, kako ravnati ob izsiljevanju ali drugem nasilju, kako ravnati ob kraji telefona ali kolesa itd.

DRŽAVE EVROPSKE UNIJE

Vodji projekta: Tatjana Habjanič in Maja Majcen (4., 5. in 6. razred)

Turistično društvo Ptuj že od leta 2010 pripravlja in organizira predstavitev turističnega projekta »Spoznajmo države Evropske unije«. V njem poleg ostalih OŠ s širšega ptujskega področja vsa leta sodeluje tudi OŠ Hajdina.

V okviru projekta se predstavljajo vse države, članice EU, na stojnicah in s kulturnim programom. Izbrana država naše šole je  Portugalska in vsako leto je določena tematika, ki se obravnava poleg osnovnih značilnosti izbrane države. V tem šolskem letu se bodo učenci posvetili razvijanju podjetništva. Izbrali bodo podjetja na Portugalskem, ki proizvajajo zanimive izvozne produkte. Preizkusili se bodo v ustvarjanju reklamnih oglasov za izbrane proizvode.

ŠOLSKA SHEMA

Vodja projekta: Branka Gaiser (1. – 9. razred)

Ker se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se odločili sodelovati v evropskem projektu, ki poteka s finančno podporo Evropske skupnosti. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženi prehrani šolarja. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in zaščitnih snovi – vitamine in minerale, ki pomembno vplivajo na zdravje človeka. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. V letošnjem letu se je shemi sadja pridružila še shema šolskega mleka in mlečnih izdelkov.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Vodja projekta: Branka Gaiser (1. – 9. razred)

V vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji bo 16. novembra 2018  tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga pripravljamo že od vsega začetka. Učenci ta dan zajtrkujejo hrano slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Učenci bodo ta dan zajtrkovali izključno slovensko hrano, ki jo pridobimo preko dobaviteljev in slovenskih pridelovalcev.

ZLATI SONČEK IN KRPAN

Vodja projekta: Dragica Rozman (1. – 6. razred)

Ta projekta izvajamo na šoli že več let. Potekata v okviru športa, kjer učenci z opravljanjem določenih nalog ob koncu šolskega leta dobijo priznanja. Zlati sonček je namenjen učencem od 1. do 3. razreda, Krpan pa učencem od 4. do 6. razreda.

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH

Vodja projekta: Tatjana Lukovnjak (7.­- 9. razred)

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali projekt Medgeneracijsko povezovanje ob literarnih delih, s katerim želijo povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol in 3. triletja OŠ in odrasle bralce v istem kraju (isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).

Osrednji cilji projekta:

 • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
 • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, predvsem t.i. »over –  cross«  besedila,
 • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, primerjava podobnih besedil … izmenjava mnenj o literaturi, primerjava osebnih izkušenj (tudi obujanje spominov) … stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje.
E-TWINING

Vodja projekta: Tatjana Lukovnjak  (7.­- 9. razred)

Decembra 2017 je OŠ Hajdina navezala neformalne stike z osnovno šolo iz Irske (Powerstown Educate Together National School, Dublin). Področja sodelovanja so bila 2. svetovna vojna, holokavst in življenje Ane Frank. Neformalno sodelovanje je preraslo v projekt eTwinning, v katerega smo se prijavili aprila 2018. Namen tega programa je povezovanje šol na mednarodni ravni in izvajanje skupnih projektov. Delo poteka preko spletne učilnice TwinSpace, ki nudi veliko oblik izmenjave informacij. Preko te učilnice lahko klepetamo z učenci na drugem koncu sveta, objavljamo fotografije, pesmi in ostale datoteke. Na predlog učitelja iz Irske smo lansko leto skupaj ustvarili projekt, v katerem vsaka skupina predstavi posebnosti svoje države – hrano, turistične znamenitosti, zgodovino, glasbo. Lansko leto so se učenci lotili zbiranja gradiva, da so kar najbolje predstavili Slovenijo. Projekt se nadaljuje. V projektu sodeluje 16 učencev od 7. do 9. razreda.

TALUMOVA UGANKARSKA DOGODIVŠČINA

Vodja: Aleš Sakelšek  (9. razred)

Prvi del projekta Zabavna logika za mlade bralce bo zajel učence od 1. do 9. razreda. prejeli bodo knjige: Uganke iz dežele škratov, Uganke iz dežele palčkov in Uganke Marka Pola. V vsaki knjigi je trideset  zgodb, v vsaki zgodbi pa se na koncu skriva ugankarski izziv. Drugi del projekta Talumova ugankarska dogodivščina je namenjena le devetošolcem. Vsaka šola bo izbrala učence, ki bodo šolo zastopali na kvizu. Zmagovalci kviza bodo nagrajeni.

Stran 3 od 41234