PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova 16, Ljubljana je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021 dne, 12. 6. 2020«.

Na razpis se je prijavila tudi OŠ Hajdina za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020, in zaposlili smo učiteljico začetnico, magistrico razrednega pouka.

Namen javnega razpisa je spodbuda za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci in  vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu in  čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Z javnim razpisom se mladim prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje šestih mesecev.

Več informacij na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2021/