Svet staršev 2018-2019

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje Svet staršev. Posamezni člani, izvoljeni na razrednih roditeljskih sestankih, prenašajo predloge, pobude in ideje na skupni posvet. Svet se sestaja obvezno na začetku šolskega leta, po redovalnih konferencah in ob koncu šolskega leta.

Naloge Sveta staršev so naslednje:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Razredi, oddelki Predstavniki staršev
1. a razred Danijel Škraba
1. b razred Katja Kolarič  Širovnik
2. a razred Mojca Dobnik
2. b razred Matej Verbajs
3. a razred Metka Majnik Krajnc
3. b razred Branka Zagoranski
4. a razred Rene Gajšt
4. b razred Boštjan Matjašič
5. a razred Brigita Vogrinec
5. b razred Sabina Fras
6. a razred Metka Matjašič  Šerdoner
7. a razred Darko Hercog
7. b razred Roman Šerdoner
8. a razred Viktor Hotko
9. a razred Metka Rebernak Žumer

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV